Thị Ái Vân, Nguyễn, Vũ Thy Cầm, và Nguyễn Văn Tuấn. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 9, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3745.