Thị Kiều My, Trần, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Hữu Trường, Đào Thị Thiết, và Bạch Quốc Khánh. “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3750.