Ánh Dương, Đỗ, Trương Thị Giang, Đường Thị Hồng Diệp, và Hà Mạnh Tuấn. “KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Giêng 27, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3751.