Nguyên Hoàng, Phạm, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Chí Tâm, Lê Đăng Mạnh, và Nguyễn Trung Kiên. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3754.