Thị Huê, Đinh, Lê Quang Toàn, và Nguyễn Hoàng Thanh. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 9, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3762.