Lý Thịnh Trường, Nguyễn, và Trần Quang Vịnh. “HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3763.