Mạnh Tường, Nguyễn, và Vũ Bích Nga. “KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NT-PROBNP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BASEDOW MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3767.