Thanh Lê, Trần, Đỗ Ngọc Sơn, và Lương Quốc Chính. “HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3771.