Thị Hằng, Lê, và Nguyễn Thị Phương Thủy. “LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 7, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3777.