Văn Tuận, Nguyễn, và Nguyễn Văn Sỹ. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 7, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3778.