Thanh Hà Tuấn, Nguyễn. “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 9, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3780.