Đặng , Quốc Ái. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG TOÀN BỘ DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4600.