Nguyễn, Anh Tuấn, và Công Tấn Nguyễn. “KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN TẠO ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẢN VỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG THUỐC VẬN MẠCH – TRỢ TIM LIỀU CAO”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4601.