Nguyễn, Hồng Lợi, Việt Dũng Nguyễn, Xuân Phú Trần, và Văn Khánh Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4602.