Nguyễn, Thị Thu Hường, Thanh Huyền Vũ, và Huyền Nga Đỗ. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 1, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4607.