Cao, Bích Ngọc, và Thị Minh Phương Phạm. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Chạp 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4609.