Trần , Kim Sơn, Hoàng Toàn Ngô, Đặng Đăng Khoa Trần, và Thị Diễm Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 27, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4611.