Vũ , Thị Hà, Hoàng Việt Nguyễn, Thị Huyền Trang Trần, Thị Thanh Nga Luyện, Thị Kim Phượng Đoàn, Thị Lan Anh Lương, Hoài Bắc Nguyễn, Đức Phấn Trần, và Ngân Hà Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4613.