Nguyễn, Thị Tuyết Loan, Tiến Hùng Hoàng, Văn Hoàng Ma, Văn Tước Hà, và Hùng Vĩ Nguyễn. “TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4616.