Đỗ, Đức Thuần, Ngọc Thảo Phạm, Công Trường Đinh, Minh Anh Trần, Thị Nguyệt Nguyễn, và Đức Thuận Nguyễn. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4618.