Trần , Tất Thắng, và Trọng Dũng Phan. “HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4623.