Hoàng, Đình Âu, và Văn Ngọc Doãn. “VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4628.