Nguyễn, Thị Hương Giang, Hồng Ngọc Bùi, Vĩnh Giang Lê, Đình Hòa Văn, và Quang Vĩnh Nguyễn. “THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4629.