Đặng , Khánh Vinh, Vũ Hoàng Nguyễn, Văn Phú Nguyễn, Thanh Tùng Nguyễn, và Văn Chất Lê. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4630.