Nguyễn, Quảng Bắc, và Thị Vân Khổng. “NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4631.