Hoàng, Gia Du, và Văn Trung Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Hai 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4636.