Nguyễn, Thị Thu Hương, Minh Quang Nguyễn, Thế Vỹ Nguyễn, Đức Minh Lê, Văn Cấp Lâm, và Văn Em Đặng. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4640.