Đỗ, Đức Thuần, Ngọc Thảo Phạm, Công Trường Đinh, Đức Thuận Nguyễn, và Thị Phương Nga Nguyễn. “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4648.