Hoàng, Gia Du, và Xuân Phước Vũ. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MẤT VỮNG C1-C2 ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4652.