Hồ, Tấn Phát, Đức Duy Nguyễn, Văn Thịnh Hoàng, Đình Song Huy Nguyễn, Hùng Vân Phạm, và Tiến Thịnh Nguyễn. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 24, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4654.