Đặng, Thùy Linh, Văn Sơn Nguyễn, Quốc Trưởng Dương, và Thị Thùy Linh Đàm. “ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN”. Tạp chí Y học Việt Nam 524, no. 1A (Tháng Ba 17, 2023). Truy cập Tháng Ba 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4659.