Lương, Thành Đạt, Thanh Dũng Lê, Trọng Hiền Dương, Bảo Long Trần, Văn Sỹ Thân, Thành Đạt Nguyễn, Ngọc Sơn Nguyễn, Quang Lộc Trần, và Hải Nam Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5270.