Trần, Nam Long, và Mạnh An Hoàng. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5271.