Mai , Đình Duyên, và Lý Thịnh Trường Nguyễn. “PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG THÔNG SÀN NHĨ THẤT BÁN PHẦN: KẾT QUẢ SỚM SAU PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH-BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Chạp 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5272.