Hồ , Ngọc Diệp, Xuân Tin Đặng, và Minh An Hồ. “ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG MEN GAN BẰNG BIBISO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5293.