Lê, Trúc Lam, Giao Huỳnh, Phi Hồng Ngân Nguyễn, và Trung Anh Đặng. “TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Năm 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5297.