Nguyễn, Đình Minh, và Thu Huyền Phạm. “GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5298.