Nguyễn, Xuân Kiên, và Văn Ba Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5302.