Bùi , Xuân Đạt, Văn Dũng Nguyễn, Thị Hảo Nguyễn, và Hoàng Thanh Nguyễn. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5303.