Hoàng, Văn Chương, Thanh Nam Nguyễn, và Công Long Nguyễn. “SO SÁNH KẾT QUẢ CẦM MÁU BẰNG KẸP CLIP VÀ KẸP CLIP KẾT HỢP VỚI TIÊM CẦM MÁU Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5304.