Vũ , Ngọc Anh, và Quốc Ái Đặng. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5307.