Lê, Dương Hoàng Huy, Đoàn Huỳnh Anh Phúc Nguyễn, Quang Vinh Trần, và Minh Hà Nguyễn. “KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Chạp 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5312.