Đỗ, Đình Tùng, Nguyễn Nhật Trần, Quang Hải Trần, Đức Thuận Lê, và Hoàng Việt Tuấn Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ TĨNH MẠCH CÓ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH CHO NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT CAO VÀ TIÊU HÓA HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 8, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5318.