Nguyễn, Hoàng Long, và Xuân Long Ngô. “XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5322.