Nguyễn, Thị Thanh Tú, và Minh Hoàn Vũ. “ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN HUYẾT HỌC VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA CỦA ĐỐI TƯỢNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5324.