Ngô , Quốc Duy, và Xuân Quý Ngô. “NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ Ở TRẺ EM”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 8, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5325.