Đỗ, Quang Tuyển, Ngọc Bằng Phạm, Xuân Đạt Bùi, Đức Sang Lê, Thị Thanh Hương Trần, và Việt Dũng Trương. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Chạp 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5327.