Nghiêm , Phương Thảo, và Thiện Vượng Nguyễn. “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5332.