Phạm , Thanh Hà, Văn Phú Trần, Thanh Huyền Nguyễn, Thị Mận Nguyễn, và Thị Lan Anh Nguyễn. “NHẬN XÉT THỰC TRẠNG THỰC HÀNH AN TOÀN PHẪU THUẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 1A (Tháng Năm 16, 2023). Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5333.