Trần, Thị Nhung, Anh Thư Trương, Thị Hoàn Lê, Văn Thăng Chu, Xuân Cơ Đào, Ngọc Sơn Đỗ, Thế Thạch Phạm, Quốc Chính Lương, Thái Phương Trương, Thị Dung Trần, Quang Tuấn Nguyễn, Xuân Hùng Nguyễn, Thanh Thảo Trần, và Hồng Ngọc Vũ. “NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5493.